background

สิทธิการรักษา
ศูนย์ทันตกรรมบริการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช

ประกันสังคม

ค้นหาคลินิกใกล้คุณ

สิทธิการรักษา ประกันสังคม

ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐตามชุดสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลที่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายกับประกันสังคม ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย ยกเว้นค่าทำฟันเทียมยังต้องสำรองจ่าย แล้วไปยื่นเบิกเงินกับประกันสังคมทีหลัง

5 สิทธิการรักษา ที่ใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟันได้

1. ขูดหินปูน : การขูดหินปูน เป็นการขจัดคราบหินปูน หินน้ำลายที่เกาะอยู่บริเวณตัวฟันและใต้เหงือก

2. อุดฟัน : การอุดฟัน คือวิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม

3. ถอนฟัน : การถอนฟัน เป็นการเอาตัวฟัน และรากฟัน ออกมา

4. ผ่าฟันคุด : การผ่าฟันคุด หมายถึง การผ่าตัด ถอนฟันที่ขึ้นไม่ได้ หรือฟันกรามซี่สุดท้าย

5. ฟันเทียม : ฟันเทียม หรือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

รายการข้อที่ 1 – 4 เบิกตรงประกันสังคมได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี

รายการข้อที่ 5 ต้องนำใบเสร็จไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง