background

ศูนย์ทันตกรรมบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

ติดตามข่าว Special Dental Clinic อาคาร 40 ปี (อาคาร 9) โทร. 081-8850101,081-8850110 อีเมล์ specialdentalcliniccmu@gmail.com